એક્રેલિક શીટ ની જાડાઈ સહિષ્ણુતા
થાક સહનશીલતા (એમએમ)થાક સહનશીલતા (એમએમ)
મીમી120± 6
25± 2130± 6
30± 2140± 6
40± 3150± 7
50± 4180± 8
60± 4200± 10
65± 4220± 10
70± 4250± 10
75± 4300± 10
80± 5350± 10
90± 5400± 10
100± 5450± 10
110± 5500± 10